นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

โดยต่อไปในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้เรียกว่า เจ้าของข้อมูลตกลงยินยอมให้ บริษัท ลีน่า พี.แอล.โฮม จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ลีน่า พี.แอล.โฮม จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท” สามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับ บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 
1.วัตถุประสงค์

บริษัทฯอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ  ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากบริษัทฯดำเนินการเก็บข้อมูลไปแล้ว

1.1   จัดส่งสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ การดูแลลูกค้า การลงทะเบียนรับประกันสินค้า และการควบคุมคุณภาพในการให้บริการ

1.2   ใช้ในการดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

1.3   ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เช่น การตรวจสอบบัญชี การแจ้งและเรียกเก็บหนี้ การออกใบกำกับภาษี และหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด

1.4   เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เช่น การบันทึกเสียงการร้องเรียนผ่านระบบ Call Center การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV

1.5   ใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของ บริษัทฯ

 

2.ข้อมูลที่จัดเก็บ

ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ อันประกอบด้วย

2.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ สำเนาบัตรประชาชน

            2.2 ข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

            2.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร สำเนาสมุดบัญชี รายได้

            2.4 ข้อมูลที่ได้จากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หมายเลข IP Address, Cookie พฤติกรรมการใช้บริการ ประวัติการใช้บริการ ข้อมูลการลงทะเบียนรับประกันสินค้า เสียง ภาพถ่าย ภายเคลื่อนไหว ชื่อบัญชี Social Media เป็นต้น

3.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 

4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1   บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

4.2   เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานภายนอก โดยบริษัทฯจะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

4.3    บริษัทอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ โดยจะเป็นการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น

4.4   กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

5.การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

6.การถอนความยินยอม

ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมแก่ บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง โดยการเพิกถอนคำยินยอมจะไม่ส่งผลต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้า

7.ช่องทางการติดต่อ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ฝ่ายบุคคล

ที่อยู่ 103/1 หมู่ 6 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 089-8596767 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้