ประกวดภาพวาดระบายสี ปี 2 กับ NAGAS LED หัวข้อ “แสงสว่างแห่งจินตนาการ”

Last updated: 6 เม.ย 2567  |  748 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกวดภาพวาดระบายสี ปี 2 กับ NAGAS LED  หัวข้อ “แสงสว่างแห่งจินตนาการ”

ประกวดภาพวาดระบายสี ปี 2 กับ NAGAS LED
หัวข้อ “แสงสว่างแห่งจินตนาการ”

วัตถุประสงค์     
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดจินตนาการ เติมแต่งความคิดให้กว้างไกล
เพื่อให้เยาวชนที่สนใจด้านศิลปะได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาทักษะฝีมือ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้ชื่นชม
เพิ่มพูนประสิทธิภาพทางด้านความคิดและการสร้างสรรค์แล้ว ยังช่วยฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีสมาธิ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีคุณภาพทางจิตใจที่ดีขึ้น
เพื่อพัฒนาการด้านมนุษยสัมพันธ์และช่วยปลูกฝังระเบียบวินัยในการทำงานการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนของชาติเป็นสำคัญ
 

รายละเอียดเงื่อนไข-กติกาของการประกวดวาดภาพระบายสี

การแข่งขันวาดภาพระบายสี แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
            ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย              ชั้นปีที่ 4-6 

            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                        ชั้นปีที่ 1-3

            ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                    ชั้นปีที่ 4-6

         นักเรียนที่จะส่งภาพวาดเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาตามที่ระบุใน ข้อ 1. จริง  และมีอาจารย์สอนศิลปะหรืออาจารย์ประจำชั้นเรียน รับรองผลงานการวาดของนักเรียนเนื้อหาของภาพวาดสื่อถึง “แสงสว่างแห่งจินตนาการ”ในภาพวาดจะต้องมีภาพหลอดไฟ LED และตราสัญลัษณ์(โลโก้)ของบริษัท ณากัส(Nagas) เป็นองค์ประกอบลงในภาพด้วย ผู้เข้าประกวดต้องวาดภาพ พร้อมระบายสีด้วยตนเอง โดยใช้สีตามถนัด (ไม่จำกัดเทคนิค) ลงในกระดาษวาดภาพขนาด 31x 42 ซม. (A3) และห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอลโดยเด็ดขาด การวาดภาพจะเป็นการวาดภาพแนวนอน โดยมีขอบด้านละ 2  ซม. และวาดบนกระดาษวาดภาพตามขนาดที่ระบุในข้อ 5. เท่านั้น ภาพที่เข้าประกวดทุกภาพ ด้านหลังภาพ ต้องมีรายละเอียด ชื่อภาพ / ชื่อ – สกุล  ผู้เข้าแข่งขัน / ระดับชั้นเรียน /ชื่อสถานศึกษา / เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก / พร้อมแนบเอกสารคำบรรยายภาพ และลงรายมือชื่อ-นามสกุลผู้วาด ในท้ายเอกสารคำบรรยายภาพด้วย(เขียนด้วยตัวบรรจง) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่  โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน  และเป็นภาพวาดที่ไม่มีรอยพับ รอยฉีกขาด รอยเทปกาว รอยลวดเย็บกระดาษ หรือรอยใดใด การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพถือเป็นที่สิ้นสุด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ณากัส ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด และจะไม่ส่งผลงานคืนให้กับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ว่ากรณีใดใด  ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภท ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการทำซ้ำดัดแปลงผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าประกวดดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดใด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ หรือทางเฟสบุ๊ค NAGAS LED โทรศัพท์ 02-751-0688 ต่อ 171, 231 หรือ 095-645-6457  
 
วิธีการส่งภาพวาดเข้าประกวด

เมื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่แล้วเสร็จ ผู้ปกครอง ,ครูสอนศิลปะ หรือครูประจำชั้น หรือครูผู้รับผิดชอบในกิจกรรม จะเป็นรู้รวบรวมผลงานภาพวาดของนักเรียน พร้อมเซ็นต์รับรองผลงานที่ด้านหลังภาพทุกภาพ ผู้ปกครอง , ครูผู้สอนศิลปะ หรือครูประจำชั้น หรือครูผู้รับผิดชอบ จะเป็นผู้ประสานงานติดต่อแจ้งมายัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โทรศัพท์  095-645-6457 บริษัท ณากัส ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งพนักงานรับ-ส่งเอกสาร เป็นผู้ไปรับผลงานภาพวาดระบายสีของนักเรียน ทั้งนี้ภาพวาดทุกภาพ คุณครูต้องจัดใส่ซองหรือห่อภาพให้เรียบร้อย พร้อมวงเล็บมุมซอง “โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปี 2” โดยไม่มีรอยพับ หรือรอยใดใดบนภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด นักเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานภาพวาด เขียนชื่อ ระดับชั้น โรงเรียน เบอร์โทร แนบมาด้านหลังกระดาษ มาทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง บริษัท ณากัส ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด 103/1 หมู่ 6 ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540  วงเล็บมุมซอง โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปี 2
 

ดำเนินโครงการ                        วันที่ 1 สิงหาคม  – 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันสิ้นสุดการส่งผลงาน             วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560        

 การตัดสิน                                แบ่งการตัดสินเป็น  2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 รอบคัดเลือกคณะกรรมการ จากบริษัท ณากัส ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัดจะทำการคัดเลือก 250 ภาพวาดจากจำนวนภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด โดยพิจารณาความถูกต้องตามที่กำหนด ภาพวาดที่มีความโดดเด่นในด้านแนวคิดการวางภาพหลอดไฟ LED และโลโก้ของบริษัท เป็นองค์ประกอบภาพ 
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 250 ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ทางเว็บไซต์ Facebook: Nagas LED

รอบตัดสิน-ประกาศผล และพิธีมอบรางวัล      
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานศิลปะ จำนวน 2 ท่าน และผู้บริหาร บริษัท ณากัส ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 1 ท่าน จะทำการพิจารณาภาพวาด จำนวน 250 ภาพ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก มาประกาศผล และจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในวันเดียวกัน

วันสิ้นสุดการส่งผลงาน                วันศุกร์ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560
ประกาศและพิธีมอบรางวัล           วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560   
 

เกณฑ์การตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี รอบตัดสิน  พิจารณาจาก

1. ความคิดสร้างสรรค์                                                     30 คะแนน

2. การสื่อความหมายแนวคิดและความสอดคล้องกับห้วข้อ   20 คะแนน

3. การจัดองค์ประกอบของภาพ                                        20 คะแนน

4. การให้สีสันและเทคนิคการใช้สี                                     15 คะแนน

5. ความสวยงามโดยรวม                                                 15 คะแนน

 

รางวัลทุนการศึกษา พร้อมประกาศเกียรติคุณ

 ระดับประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6

- ชนะเลิศอันดับที่ 1                    ทุนการศึกษา        5,000  บาท   จำนวน  1  รางวัล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1               ทุนการศึกษา        3,000  บาท   จำนวน  1  รางวัล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2               ทุนการศึกษา        2,000  บาท   จำนวน  1  รางวัล

- รางวัลชมเชย                            ทุนการศึกษา          500  บาท    จำนวน 10 รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

- ชนะเลิศอันดับที่ 1                    ทุนการศึกษา        5,000  บาท   จำนวน  1   รางวัล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1               ทุนการศึกษา        3,000  บาท   จำนวน  1   รางวัล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2               ทุนการศึกษา        2,000  บาท   จำนวน  1   รางวัล

- รางวัลชมเชย                            ทุนการศึกษา          500  บาท    จำนวน 10 รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

- ชนะเลิศอันดับที่ 1                    ทุนการศึกษา        5,000  บาท   จำนวน   1 รางวัล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1               ทุนการศึกษา        3,000  บาท   จำนวน   1 รางวัล

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2               ทุนการศึกษา        2,000  บาท   จำนวน   1 รางวัล

- รางวัลชมเชย                            ทุนการศึกษา           500  บาท   จำนวน  10 รางวัล

 

รางวัลพิเศษสำหรับนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัล

-  ในทุกระดับชั้นนักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 สามารถเลือกรับสินค้าของ Nagas มูลค่ารางวัลละ 1,000  บาท

- โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลที่ 1-3 ทุกระดับชั้น สามารถเลือกรับสินค้าของ Nagas มูลค่ารางวัลละ 3,000  บาท

รางวัลเพิ่มเติม

            1. รางวัลความหมายโดนใจ                      1 รางวัล           1,500 บาท (ทุกระดับชั้น)

            2. รางวัลโลโก้โดดเด่น                              1 รางวัล            1,500 บาท (ทุกระดับชั้น)

            3. รางวัลถูกใจทีมงาน                              1 รางวัล           1,500 บาท (ทุกระดับชั้น)

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้